Author Details

Zahid, Moh, Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan